Ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлар

 

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar

                                               (2023 yilning yanvar-mart oylarida)

 

Jami

Aholi jon boshiga

mlrd. so‘m

2022 yilning
shu davriga nisbatan, % da

ming so‘m

2022 yilning
shu davriga nisbatan, % da

 Sanoat

239,4

104,8

829,8

102,7

 Iste’mol tovarlari

182,0

116,7

630,7

114,4

Asosiy kapitalga investitsiyalar

765,7

20,4 m.

2 654,1

2007,1

Qurilish ishlari

43,1

102,0

149,4

108,5

Chakana tovar aylanmasi

260,4

105,2

902,5

103,1

 

     Xizmatlar, jami

239,0

105,4

828,3

103,3

 

                   

 

 

Tashqi savdo aylanmasi
                                                                                                        (mln. AQSh dollari)

 

Tashqi savdo aylanmasi

Eksport

Import

Saldo

 

 

 

 

 

2023  yil yanvar-mart  oylarida  

50,0

2,4

47,5

-45,1

 

 

 

 

 

     Kattaqo‘rg‘on tumanining Samarqand viloyati bilan solishtirma asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari
 

 

Hajmi

mlrd. so‘m

2022 yilning
shu davriga nisbatan,

% da

Tumanning viloyatdagi
ulushi,

% da

Sanoat mahsuloti

239,4

104,8

3,6

Iste’mol tovarlari

182,0

116,7

5,5

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar

765,7

20,4 m.

15,2

Qurilish ishlari

43,1

102,0

2,5

Yuk aylanmasi
 (mln. tn-km)

10,5

101,8

4,1

Yo‘lovchi aylanmasi
 (mln.yo‘lovchi-km)

184,1

102,3

5,3

Chakana tovar aylanmasi

260,4

105,2

4,7

Xizmatlar, jami

239,0

105,4

3,9

Tashqi savdo aylanmasi
 (
mln. AQSh doll)

50,0

7,7 m.

8,4

Eksport

2,4

50,7

1,8

Import

47,5

28,5 m.

10,4

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarning tahlili

 

 

2023 yil yanvar-martmlrd. so‘m

O‘zbekiston Respublikasi

Samarqand viloyati

Kattaqo‘rg‘on tumani

   Sanoat

130 997,6

6 738,6

239,4

o‘sish sur’ati, foizda

104,1

103,6

104,8

   Iste’mol tovarlari

40 013,6

3 315,9

182,0

o‘sish sur’ati, foizda

105,1

109,3

116,7

   Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi

40416,3

5113,4

377,0

o‘sish sur’ati, foizda

103,2

103,7

91,9

   Asosiy kapitalga investitsiyalar

56 557,6

5 045,6

765,7

o‘sish sur’ati, foizda

103,1

130,7

20,4 m.

   Qurilish ishlari

27 024,5

1 735,2

43,1

o‘sish sur’ati, foizda

102,4

107,4

102,0

   Chakana tovar aylanmasi

59 050,8

5 583,3

260,4

o‘sish sur’ati, foizda

105,2

102,3

105,2

   Jami xizmatlar

96 758

6 105,8

239,0

o‘sish sur’ati, foizda

110,9

106,5

105,4

   Eksport, mln.AQSh dollari

5 688,9

134,8

2,4

o‘sish sur’ati, foizda

97,4

99,6

50,7

   Import, mln. AQSh dollari

9 090,8

459,0

47,5

o‘sish sur’ati, foizda

123,4

112,8

28,5 m.

 

Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarida kichik biznes ulushi, % da

Sanoat

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi

Investitsiya

Qurilish ishlari

Chakana tovar aylanmasi

Jami xizmatlar

Eksport

Import

80,1

91,4

17,8

96,8

99,1

81,2

100,0

100,0

 

 

2022- yil 1-chorak bo‘yicha Kattaqo'rg'on tumanida kichik korxona va mikrofirmalar tanlanma kuzatuvlari bo‘yicha ma’lumot
     
Ko‘rsatkichlar nomi mln. so‘m
1. Mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar) sotishdan tushgan sof tushum 21225,8
2. Amaldagi  narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti  (ishlar,  xizmatlar) hajmi (QQS va aksizsiz) 2068,5
3. Ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsuloti (ishlar, xizmatlar) hajmi   5,0
4. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar (yangi asosiy vositalar, import orqali xarid qilingan,  norezidentlar tomonidan ilgari ishlatilgan asosiy vositalarni qo‘shgan xolda)  0,0
5. Amaldagi narxlarda o‘z kuchi bilan bajarilgan qurilish ishlari hajmi (QQSsiz) (o‘z ehtiyojlari uchun bajarilgan qurilish-montaj ishlari, uskuna sotib olish xarajatlari va boshqa kapital xarajatlar hisobga olinmaydi)  7883,4
6. Chakana tovar aylanmasi (ovqatlanish korxonalarisiz) 6,6
7. Ovqatlanish korxonalarining tovar aylanmasi 4316,4
8. Ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan)  xizmatlar  (QQSsiz) 3625,0
Kattaqo'rg'on tumani bo‘yicha korxona va tashkilotlar soni to‘g‘risida maʼlumot
(dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
    01.04.2022- y. holatiga
  Ro‘yxatga olinganlar Faoliyat ko‘rsatayotganlar
birlik  yakunga nisbatan foizda birlik  yakunga nisbatan foizda
         
Jami 2 656 100,0 2 533 100,0
shu jumladan:        
   qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi 447 16,8 434 17,1
    sanoat  421 15,9 394 15,6
    qurilish 143 5,4 140 5,5
    savdo 862 32,5 819 32,3
   tashish va saqlash 36 1,4 35 1,4
   yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar 193 7,3 175 6,9
   axborot va aloqa 15 0,6 14 0,6
  sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish 19 0,7 18 0,7
  boshqa turdagi xizmatlar ko‘rsatish 520 19,6 504 19,9
         
         
Kattaqo'rg'on tumanida ro‘yxatga olingan hamda faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha soni                                                                                                        (dehqon va fermer xo‘jaliklarisiz)
         
     
  Ro‘yxatga olinganlar Faoliyat ko‘rsatayotganlar
birlik  yakunga nisbatan foizda birlik  yakunga nisbatan foizda
         
Jami 2 301 100,0 2 188 100,0
shu jumladan:        
   qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi 443 19,3 430 19,7
    sanoat  419 18,2 392 17,9
    qurilish 143 6,2 140 6,4
    savdo 861 37,4 819 37,4
   tashish va saqlash 36 1,6 35 1,6
   yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar 193 8,4 175 8,0
   axborot va aloqa 14 0,6 13 0,6
  sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish 16 0,7 15 0,7
  boshqa turdagi xizmatlar ko‘rsatish 176 7,6 169 7,7
Kattaqo'rg'on tumanida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar va qurilish ishlari to'g'risida ma'lumot 
2022- yil yanvar-mart
     
  Mlrd.so'm O'sish sur'ati,%
     
Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 35,0 111,8
shu jumladan: to'g'ridan-to'g'ri horijiy investitsiyalar    
mlrd.so'm 0,0 0,0
ming AQSh dollarida 0,0 0,0
     
Qurilish ishlari hajmi 37,4 94,7
     
Kattaqo'rg'on tumanida sanoat mahsuloti ishlab chiqarish to‘g‘risida ma'lumot
2022- yil yanvar-mart
     
  Mlrd. So‘m O‘sish sur'ati,
     
Sanoat mahsuloti  148,6 114,2
Iste'mol tovarlari 122,6 102,7
     
Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha sanoat mahsuloti ishlab chiqarish
  2022- yil                              yanvar-mart 2021- yil                         yanvar-mart
    Tog‘-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash 1,6 x
     Ishlab chiqaradigan sanoat 145,7 x
    Elektr, gaz, bug‘ bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash 0,0 x
     Suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish 1,3 x
     
*) Fizik hajm indeksi (FHI)    
Kattaqo'rg'on tumanida ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlanishi
2022- yil yanvar-mart
  Mln. so‘m O‘sish surʼati, %  Jamiga nisbatan, % 
       
Xizmatlar- jami 190 961,5 110,1 100,0
   jumladan asosiy turlari bo‘yicha:      
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 14 748,8 116,1 7,7
Moliyaviy xizmatlar 19 774,6 120,8 10,4
Transport xizmatlari 45 212,6 106,2 23,7
shu jumladan: avtotransport xizmati 44 861,8 105,9 23,5
Yashash va ovqatlanish xizmatlari 3 050,2 98,9 1,6
Savdo xizmatlari 60 317,7 107,2 31,6
Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar 4 178,0 110,8 2,2
Ta’lim sohasidagi xizmatlar 3 425,0 112,3 1,8
Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar 2 122,7 103,1 1,1
Ijara xizmatlari 7 752,2 111,7 4,1
Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha  xizmatlar 6 283,4 111,4 3,3
Shaxsiy xizmatlar 10 780,4 110,8 5,6
Me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlari va tahlil sohasidagi xizmatlar 9 433,3 112,4 4,9
Boshqa xizmatlar 3 882,6 118,1 2,0
Kattaqo'rg'on tumanining tashqi savdo aylanmasi                                                                                                                        2022- yil yanvar-mart
    mln.AQSh doll
  2021- yil 2022- yil 2021- yilga nisbatan % da                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
       
Tashqi savdo aylanmasi 7,6 6,5 85,2
shu jumladan:      
MDH davlatlari 1,3 1,0 77,6
boshqa davlatlar 6,4 5,5 86,7
       
Eksport 5,3 4,8 91,4
shu jumladan:      
MDH davlatlari 0,8 0,6 76,7
boshqa davlatlar 4,5 4,2 93,9
       
Import 2,4 1,7 71,5
shu jumladan:      
MDH davlatlari 0,5 0,4 78,9
boshqa davlatlar 1,9 1,3 69,5
 Kattaqo'rg'on tumanida chakana savdo aylanmasi tarkibi
2022- yil yanvar-mart
  mlrd.so'm O'sish sur'ati,% Yakunga nisbatan foiz
       
Chakana tovar aylanmasi 215,5 104,0 100,0
      shu jumladan:      
Yirik savdo korxonalari 2,1 89,3 1,0
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 213,3 104,2 99,0
shu jumladan:uyushmagan sektor (tashkil etilmagan savdo faoliyati) 36,4 116,8 16,9
Kattaqo'rg'on tumanida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish                                                             (2022- yil yanvar-mart)
     
  Miqdori O‘sish sur’ati, %
 
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligida ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) hajmi, mlrd.so‘m 373,8 102,1
Chorva mollari va parrandalar bosh soni, ming bosh 
Yirik shoxli koramol 135 107 100,8
shu jumladan:    
Fermer xo‘jaliklari 8 390 110,2
Dehqon (shaxsiy    
yordamchi) xo‘jaliklari 124 700 100,8
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 2 017 73,1
Ulardan sigirlar 59 331 102,3
shu jumladan:    
Fermer xo‘jaliklari 2 828 116,5
Dehqon (shaxsiy    
yordamchi) xo‘jaliklari 56 404 101,7
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 99 110,0
Qo‘y va echkilar 165 465 102,0
shu jumladan:    
Fermer xo‘jaliklari 13 920 117,8
Dehqon (shaxsiy    
yordamchi) xo‘jaliklari 148 670 100,7
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 2 875 102,6
Otlar 1 889 105,5
shu jumladan:    
Fermer xo‘jaliklari 729 117,4
Dehqon (shaxsiy    
yordamchi) xo‘jaliklari 1 090 101,4
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 70 74,5
Parrandalar 684 756 106,5
shu jumladan:    
Fermer xo‘jaliklari 11 085 109,9
Dehqon (shaxsiy    
yordamchi) xo‘jaliklari 377 349 100,3
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 296 322 115,6
Ishlab chiqarilgan chorvachilik mahsulotlari
Go‘sht (tirik vaznda), tonna t 4 743 102,4
shu jumladan:    
Fermer xo‘jaliklari 15 125,0
Dehqon (shaxsiy    
yordamchi) xo‘jaliklari 3 774 102,0
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 954 103,6
Sut, tonna t 38 426 101,0
shu jumladan:    
Fermer xo‘jaliklari 420 106,3
Dehqon (shaxsiy    
yordamchi) xo‘jaliklari 37 985 101,0
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 21 105,0
Tuxum, ming. dona 11 452 103,5
shu jumladan:    
Fermer xo‘jaliklari 395 101,3
Dehqon (shaxsiy    
yordamchi) xo‘jaliklari 6 939 105,2
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar 4 118 100,8
Fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi qishloq xo‘jalik mahsulotlari, tonna
Boshoqli don    
shu jumladan: bug‘doy    
Kartoshka 0 0,0
Sabzavot 51 102,0
Poliz    
Meva va rezavorlar    
Uzum    
Go‘sht, tirik vaznda 420 106,3
Sut 420 106,3
Tuxum, ming. dona 395 101,3
Jun, tonna    
Pilla, tonna    
Kattaqo'rg'on tumanida faoliyat yurituvchi korxonalarning  debitorlik va kreditorlik qarzdorligi to'g'risida ma'lumot
   
  2022- yil 1- mart holatiga, ming so'mda
   
Jami debitorlik qarzdorlik 53124911,0
shundan muddati o'tgani 0,0
Jami kreditorlik qarzdorlik 12429772,0
shundan muddati o'tgani 0,0
Kattaqo'rg'on tumanining demografik holati to‘g‘risida ma’lumot                                                                                                                         (2022- yil yanvar-mart)
         
  Soni Koeffitsienti,  1000 aholiga nisbatan
2021- y. 2022- y. 2021- y. 2022- y.
         
Doimiy aholi soni, chorak oxiriga (ming kishi) 277,7 283,3 x x
Aholining tabiiy o‘sishi (kishi) 1 317 1 095 19,3 15,7
Tug‘ilganlar (kishi) 1 572 1 378 23,0 19,8
Vafot etganlar (kishi) 255 283 3,7 4,1
Tuzilgan nikohlar (kishi) 452 416 6,6 6,0
Nikoxdan ajralishlar (kishi) 61 87 0,9 1,2
Ko‘chib kelganlar (kishi) 143 154 2,1 2,2
Ko‘chib ketganlar (kishi) 423 271 6,2 3,9

 

 

 

 


1. АСОСИЙ МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАР.

         Саноатмаҳсулотлари ишлаб чиқариш 119.6 фоизга(шу жумладан ҳудудий саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни
102.7 фоизга)
,қурилиш-пудрат ишлари ҳажмини 103.2 фоизга, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни
120.8 фоизга, чакана савдо айланмаси 111.9 фоизга ва жами хизматлар ҳажмини167.3 фоизга етказиш режалаштирилган.

        

2018 йил якунлари билан асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари кутилиши тўғрисида

МАЪЛУМОТ

(ўсиш суръати таққослама баҳоларда)

 

Туманлар номи

Саноат ишлаб чиқариш

Қишлоқ хўжалиги

Инвестициялар

Қурилиш ишлари

Чакана савдо айланмаси

Хизматлар

Ҳажми кутилиш млрд.сўм

Ўсиш суръати (%)

Ҳажми кутилиш млрд.сўм

Ўсиш суръати (%)

Ҳажми кутилиш млрд.сўм

Ўсиш суръати (%)

Ҳажми кутилиш млрд.сўм

Ўсиш суръати (%)

Ҳажми кутилиш млрд.сўм

Ўсиш суръати (%)

Ҳажми кутилиш млрд.сўм

Ўсиш суръати (%)

1

Каттақурғон

316.5

119.6

688.1

120.8

214.4

261.1

112.1

103.2

468.2

111.9

322.3

167.3

 

2. МАҚСАДЛИ ДАСТУРЛАР ИЖРОСИ:

2018 йилда туманни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш Дастурларга асосан 3 та(саноат, хизмат кўрсатиш, қишлоқ хўжалиги)йуналишда қиймати 51.9млрд. сўмликжами 158 та лойиҳаларни амалга ошириш ва 790 та янги иш ўринлари яратиш кўзда тутилган бўлиб, дастур доирасидаги лойиҳалар билан биргаликда дастурдан ташқари 31 та
25.2 млрд
сўмлик лойиҳалар амалга оширилиши натижасида жами 930 та янги иш ўринлари яратилди.

 

Ҳудуд

2018 йилда дастур доирасида амалга оширилган лойиҳалар

2018 йилда дастурдан ташқари амалга оширилган лойиҳалар

ЖАМИ

 

 

Лойиҳа сони

Лойиҳа қиймати

шу жумладан

Иш ўрни

Лойиҳа сони

Лойиҳа қиймати

шу жумладан

Иш ўрни

Лойиҳа сони

Лойиҳа қиймати

шу жумладан

Иш ўрни

 

 

ўз маблағи

банк кредити

ўз маблағи

банк кредити

ўз маблағи

банк кредити

 

 

Туман жами

158

51 921

24 741

27 180

790

31

25 237

19 185

6 052

140

189

77 158

43 926

33 232

930

 

 

1-сектор

46

13 583

6 623

6 960

157

5

4 825

4 825

0

26

51

18 408

11 448

6 960

183

 

 

2-сектор

71

10 139

5 419

4 720

391

17

10 250

9 950

300

60

88

20 389

15 369

5 020

451

 

 

3-сектор

37

27 800

12 300

15 500

232

7

9 212

3 460

5 752

49

44

37 012

15 760

21 252

281

 

 

4-сектор

4

400

400

0

10

2

950

950

0

5

6

1 350

1 350

0

15

 

 

САНОАТ

 

 

Туман

7

18 316

8 381

9 935

371

6

10250

9050

1200

46

13

28566

17431

11135

417

 

 

1-сектор

0

0

0

0

0

1

3 500

3 500

0

10

1

3500

3500

0

10

 

 

2-сектор

4

3 651

266

3 385

234

3

4 550

4 550

0

22

7

8201

4816

3385

256

 

 

3-сектор

3

14 665

8 115

6 550

137

2

2 200

1 000

1 200

14

5

16865

9115

7750

151

 

 

4-сектор

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ

 

 

Туман

13

21 520

5 000

16 520

125

10

10737

5885

4852

64

23

32257

10885

21372

189

 

 

1-сектор

4

8 383

1 773

6 610

57

2

525

525

0

14

6

8907,5

2297,5

6610

71

 

 

2-сектор

4

1 698

588

1 110

29

4

3 250

2 950

300

17

8

4947,5

3537,5

1410

46

 

 

3-сектор

4

11 240

2 440

8 800

35

3

6 362

1 810

4 552

31

7

17602

4250

13352

66

 

 

4-сектор

1

200

200

 

4

1

600

600

0

2

2

800

800

0

6

 

 

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ

 

 

Туман

138

12 085

11 360

725

294

15

4250

4250

0

30

153

16335

15610

725

324

 

 

1-сектор

42

5 200

4 850

350

100

2

800

800

0

2

44

6000

5650

350

102

 

 

2-сектор

63

4 790

4 565

225

128

10

2 450

2 450

0

21

73

7240

7015

225

149

 

 

3-сектор

30

1 895

1 745

150

60

2

650

650

0

4

32

2545

2395

150

64

 

 

4-сектор

3

200

200

0

6

1

350

350

0

3

4

550

550

0

9

 

Каттақўрғон туманида 2017 ва 2018 йилларда амалга оширилган лойиҳалар

ТАҚҚОСЛАМА ЖАДВАЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҳудуд

2017 йилда

2018 йилда

фарқи (+,-)

Лойиҳа сони

Лойиҳа қиймати

шу жумладан

Иш ўрни

Лойиҳа сони

Лойиҳа қиймати

шу жумладан

Иш ўрни

Лойиҳа сони

Лойиҳа қиймати

шу жумладан

Иш ўрни

ўз маблағи

банк кредити

ўз маблағи

банк кредити

ўз маблағи

банк кредити

Туман жами

160

50 646

28 061

22 585

932

189

77 158

43 926

33 232

930

29

26 512

15 865

10 647

-2

САНОАТ

 

17

15 287

7 797

7 490

276

13

28 566

17 431

11 135

417

-4

13 279

9 634

3 645

141

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ

 

31

19 089

5 728

13 361

155

23

32 257

10 885

21 372

189

-8

13 168

5 157

8 011

34

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ

 

112

16 270

14 536

1 734

501

153

16 335

15 610

725

324

41

65

1 074

-1 009

-177

                                                                 

 

3. МАҲАЛЛИЙЛАШТИРИШ ДАСТУРИ.

Юртбошимизнинг Парламентга қилинган мурожатидан келиб чиқиб, 2019 йилда Туманга импорт қилинаётган маҳсулотларни ўрганган ҳолда аввало импорт ўрнини босувчи ишлаб чиқариш мураккаб технологик жараёнларни талаб этмайдиган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйишбелгилаб олинган. Бунинг натижада туманнинг иқтисодий кўрсаткичларида саноат улуши оширилади, нарх-наво барқарорлиги таъминланади, валютанинг бошқа ҳудудларга чиқиб кетиши қисқаради, янги иш ўринлари ташкил этилади

 

4. БАНДЛИК ДАСТУРИ.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 февралдаги ПҚ-3506-сон Қарорига асосан 2018 йил бандлик дастури 1059 та янги иш ўринлари яратилиши режалаштирилган бўлса, 2018 йилда 17-18 март кунлари Юртбошимизнинг Самарқанд вилоятига ташрифлари давомида7.1минг нафар қўшимча топшириқ билан биргаликда
8.1 минг нафар фуқаронинг бандлиги таъминлаш белгиланган бўлиб, ҳақиқатда дустурда яратилиши режалаштирилган иш ўринлари 100.1фоизга бажарилди. Бундан ташқари дастурдан ташқари амалга оширилган лойиҳалар амалга оширилиши натижасида қўшимча 3.5 минг нафар янги иш ўринлари яратилиб бандлик дастури 143.8 фоизга бажарилди.

 

Туман бўйича 2018 йилда аҳоли бандлигини таъминлаш дастури ижроси

 

Бандликни таъминлашнинг умумий баланси

шу жумладан:

 

Доимий иш ўринларида аҳолининг бандлиги

шундан:

 

Тасдиқланган мақсадли дастурларга мувофиқ

шундан:

Қурилиш ва инфратузилма объектларини амалга оширишда

 

Саноатда

Хизмат кўрсатишда

Қишлоқ хўжалигида

 
 

Дастур

Амалда

%

Дастур

Амалда

%

Дастур

Амалда

%

Дастур

Амалда

%

Дастур

Амалда

%

Дастур

Амалда

%

Дастур

Амалда

%

 

 

8175

8186

100,1

1772

1781

100,5

1059

1964

185,5

371

371

100

294

294

100

125

125

100

238

238

100,5

 

 

давоми

шу жумладан:

шу жумладан:

шундан:

Якка тартибдаги тадбиркорликни ривожлантириш

Қишлоқ хўжалигида, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш ва қурилишдаги мавсумий ва вақтинча ишларда бандлар

Аҳолини шахсий ёрдамчи ва деҳқон хўжалигида ўз-ўзини банд қилиш ва оилавий тадбиркорликда

Фаолият кўрсатмаётган корхоналар фаолиятини тиклаш, бўш турган давлат объектларини ижарага бериш ёки хусусийлаштириш орқали

Дастур

Амалда

%

Дастур

Амалда

%

Дастур

Амалда

%

Дастур

Амалда

%

96

96

100

164

1069

6.5 м

1953

1953

100

2315

2315

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каттақўрғон  туманида 2018 йилда аҳоли бандлигига кўмаклашиш дастури ижроси ҳамда қўшимча яратилган иш ўринлари  бўйича маълумот ЙИҒМА МАЪЛУМОТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кўрсаткичлар

Каттақўрғон туман

 

 

йиллик
прогноз

шундан: январъ-декабр

 

 

амалда

%да

 

 

 

ХАММАСИ

8 175

11 759

143,8

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 февралдаги ПҚ-3506-сон Қарорига мувофиқ

 

 

 

 

Ташкил этиладиган иш ўринлари, жами

1 059

1 963

185,4

 

 

1.

Иқтисодиёт тармоқларида янги ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш ва фаолиятини кенгайтириш орқали иш ўринлари ташкил этиш

345

995

288,4

 

 

 

шу жумладан:

 

 

 

 

 

1.1.

саноатда

31

350

1 129,0

 

 

1.2.

хизмат кўрсатишда

290

295

101,7

 

 

1.3.

қишлоқ хўжалигида, шунингдек интенсив боғ ва иссиқхоналарда

24

350

1 458,3

 

 

2.

Инвестиция лойиҳалари ва аввал хусусийлаштирилган корхоналарни ривожлантириш  “йўл харита”ларини амалга ошириш доирасида

96

96

100,0

 

 

 

шу жумладан:

 

 

 

 

 

2.1.

аввал хусусийлаштирилган корхона ва объектларда амалга ошириладиган инвестиция лойиҳалари

35

35

100,0

 

 

2.2.

давлат мулки объекатларини ижрага бериш

61

61

100,0

 

 

2.3.

давлат мулки объектларига инвесторлар томонидан инвестиция киритилиши

 

 

 

 

 

3.

Қишлоқ жойларда арзон уй-жойлар, кўп қаватли турар-жойлар ва йўл-муҳандислик инфратузилма қурилиши ҳисобига

238

238

100,0

 

 

4.

Ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ҳисобига

42

124

295,2

 

 

 

шу жумладан:

 

 

 

 

 

2.1.

мактабгача таълим муассасалари ташкил этиш

 

62

 

 

 

2.2.

хусусий клиникалар ташкил этиш

 

20

 

 

 

2.3.

бошқа ижтимоий объектлар ҳисобига

42

42

100,0

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ҳисобига

 

 

 

 

338

 

 

 

 

510

 

 

 

 

150,9

 

 

 

шу жумлада:

 

 

 

 

 

 

кичик корхона ва микрофирмаларни ташкил қилиш

44

160

 

 

 

 

якка тартибдаги тадбиркорликни ривожлантириш

164

220

134,1

 

 

 

ҳунармандчиликни ривожлантириш орқали

130

130

100,0

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳудудларга ташрифлари давомида тасдиқланган қўшимча дастур

 

 

 

 

Ташкил этиладиган иш ўринлари, жами

7 116

9 796

137,7

 

 

 

шу жумладан қуйидагилар ҳисобига:

 

 

 

 

 

1.

Тижорат банклари филиаллари томонидан ўз мижозлари фаолиятини кенгайтириш

1 970

1972

100,1

 

 

2.

ЭИЗ ва КСЗ ташкил этиладиган иш ўринлари

 

 

 

 

 

3.

Қисқартирилган пахта ва ғалла майдонлари ўрнига мева сабзавот, боғ-ток ва иссиқхона ташкил этиш

1 953

1 953

100,0

 

 

4.

Томорқа хўжалигада 1-1,5 сотихли иссиқхоналар ташкил этиш

2 315

2 315

100,0

 

 

5.

Фаолият юритмаётган юридик шахслар фаолиятини тиклаш

96

104

108,3

 

 

6.

Якка тартибдаги тадбиркорларга ёлланма ишчиларни жалб қилиш

130

130

100,0

 

 

7.

Бўш (вакант) иш ўринларига

352

352

100,0

 

 

8.

Ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб этиш

 

2 350

 

 

 

9.

Хусусий мактабгача таълим муассасалари ташкил этиш

150

150

100,0

 

 

10.

Хусусий клиникалар ташкил этиш

 

 

 

 

 

11.

Хунармандчиликни ривожлантириш бўйича қўшимча лоийҳалар

150

150

100,0

 

 

12.

Арзон уй-жойлар, кўп қаватли турар-жойлар қурилиши

 

320

 

 

 

13.

Меҳмонхоналар ташкил этиш

 

 

 

 

                                     

 

Шундан мақсадли дастурга мувофиқ 1059 та, (шу жумладан саноатда 294 та, хизмат кўрсатишда 646 та, қишлоқ хўжалиги соҳасида 158 та), қурилиш ва инфратузилма объектларини амалга оширишда 584 та, фаолият кўрсатмаётган корхоналар фаолиятини тиклашда 96 та иш ўринлари ташкил этилиши кутилмоқда. ЯТТни ривожлантиришда 360 нафар, қишлоқ хўжалиги соҳасида 1210 нафар ва аҳолининг шахсий ёрдамчи ва деҳқон хўжалигида 2315 нафарининг бандлиги таъминланади.

 

5. ДАВЛАТ МУЛКИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ХУСУСИЙЛАШТИРИШ. 3 та давлат мулки объектлари 1675 млн сўм инвестиция киритиш ҳамда 66 та янги иш ўринлари ташкил этиш шарти билан “ноль” харид қийматида берилди.

 

(Масалан, Жумабой МФЙ худудидаги бкш турган Нисбат ҚВП биноси 800 млн сўм, 27 та янги иш ўринлари яратиш, Вайрот МФЙ худудида жойлашган собиқ 7-боғча биноси негизада “Иброхим қурувчи” МЧЖ томонидан 550 млн сўм, 27 та янги иш ўринлари яратиш ва “Сув ховузи” ШФЙ худудида жойлашган 30-сонли болалар мусиқа ва санъат мактаби бўш турган биноси негизада Каттақўрғон гўшт сут савдо МЧЖ томонидан 325 млн сўм, 12 та янги иш ўринлари яратиш амалга оширилди.

 

Туманда инвестиция мажбуриятлари эвазига “ноль” харид қиймати сотилиши белгиланган объектлар тўғрисида

МАЪЛУМОТ

 

Кабул килинган хусусийлаштириш дастурлари доирасида "ноль" қийматдаги объектлар сони

Жами объектлар сони

шундан

Инвестиция мажбуриятлари бажарилиши давом этаётган объектлар сони

Шартномалар буйича инвестиция мажбуриятлари микдори

Инвестиция мажбуриятлари бажарилган объектлар сони

Савдода турган объектлар сони

млн. сум

млн. АКШ долл.

Иш уринлари сони

3

3

1675

 

66

3

0

 

Хусусийлаштирилган объектдан самарали фойдаланиш (ПҚ-2796 ва ПҚ-3928).

 

Каттақўрғон туманида Хатлов натижасида аниқланган бўш турган объектлар ва фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш майдонлари тўғрисида
МАЪЛУМОТ

 
 

Т/р

Хатловда аниқланган жами бўш турган объектлар

шундан, мулкий мансублиги бўйича

 

Давлат объектлари

Хусусий мулкдорларга тегишли бўлган объектлар

эгаси мавжуд бўлмаган ёки ҳашар йўли билан қурилган объектлар сони

ер майдони
(сони)

шундан,
бўш ер майдонлари
(га)

 
 

1

318

37

247

31

9

11,7

 

Бўш турган объектлар бўйича туман ва шаҳар ишчи гуруҳларига берилган топшириқлар ижроси

 

Т/р

Огоҳлантириш хатлари берилиши лозим бўлган объектлар сони

шундан,

 

огоҳлантириш хатлари юборилган объектлар сони
 

огоҳлантириш хатлари юборилмаган объектлар сони

%

Ишлаб чиқилган инвестиция лойиҳалари сони

Инвестиция лойиҳалари ишлаб чиқилмаган объектлар сони

%

 
 

1

247

247

0

0,0

32

216

87,4

 
                         

 

 

                           Бўш турган объектлар бўйича вилоят ташкилотларига берилган топшириқлар ижроси

Т/р

Туман (шахар) “Ермулккадастр” ДК

Қурилиш соҳасидаги ҳудудий назорат инспекцияси

 

Кадастр ҳужжати қилиниши керак бўлган объексони

Кадастр хужжатлари
расмийлаштирилган объектлар сони

шундан

ДАҚН хулосаси берилиши керак бўлган объектлар

ДАҚН хулосаси юкланган объектлар

шундан

 

кадастр рўйхатидан ўтган объектлар сони

ўлчов ҳужжати (абрис) тайёрланган

%

Ўрганилмаган объектлар сони

%

 
 

1

318

318

79

239

75,2

262

81

181

69,1

 

 

 

Бўш турган эгасиз объектлар ҳамда ер майдонлари

 

т/р

Эгаси мавжуд бўлмаган

Бўш ер майдонлари

 

Эгаси аниқланиши лозим бўлган объектлар сони

Даъво ариза киритилган объектлар сони

Давлатга қайтарилган объектлар сони

Эгаси аниқланмаган объектлар сони

%

Хатловда аниқланган бўш турган
ер майдонлари

Инвестиция лойиҳаси тақдим этган ер майдонлари

Ҳокимликлар захирасига қайтарилмаган ёки судга киритилмаган  ер майдонлари

%

 

сони

майдони
(га)

сони

майдони (га)

 
 

1

31

 

 

31

100

9

11,7

1

8

10,9

88,9

 

 

 

Вилоят Давлат солиқ бошқармаси

 

 СТИР рақамлари аниқланиши лозим бўлган объектлар сони

шундан

 

СТИР рақами аниқланган объектлар сони

СТИР рақами аниқланмаган объектлар

%

 
 

247

165

82

33,2

 

Жами аниқланган бўш объектлар сони

шундан, шакллантирилган инвестиция лойиҳаси бўйича

Давлатга қайтарилган объектлар

инвестиция лойиҳаси тақдим этмаган объектлар сони

объектлар сони

тасдиқланган лойиҳалар сони

лойиҳалар жами  қиймати

шундан
банк кредити

Яратиладиган иш ўринлари сони

(млн. сўм)

минг АҚШ доллари

млн. сўм

минг АҚШ доллари

318

32

32

14583

 

6816

 

149

 

286

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ИЖРОСИ.

2018 йилда йиллик жами бюджетга ўндириладиган маблағлар 79.3 млрд сўмни ташкил этиб, ҳақиқатда берилган режага нисбатан 94 фоизга бажарилди. Маҳаллий бюджетга 23.2 млрд.сўмдаромадлар режасиундирилиши белгиланган бўлиб, хақиқатда 23.6 млрд.сўмга ёки йиллик режа 444 млн сўмортиғи билан (101.8 фоизга) бажарилди.

 

2018 йил 31 декабр ҳолатига бюджетга тушган даромадлар ва тушумлар режасининг бажарилиши

 

(млрд. сўм)

Йил бошидан

(молия+қўшимча билан бирга)

декабрь ойи

Режа

Тушум

Фарқи (+,-)

%

Режа

Тушум

Фарқи (+,-)

%

Режа

Тушум

Фарқи (+,-)

%

1

62,9

74,6

11,7

118,6

79,3

74,6

-4,7

94,1

5 916,7

8 394,1

2 477,4

141,9

 

 

2018 йил 31 декабр ҳолатига маҳаллий бюджетга тушган даромадлар ва тушумлар режасининг бажарилиши

 

маҳаллий(млрд. сўм)

Йил бошидан

(молия+қўшимча билан бирга)

Режа

Тушум

Фарқи (+,-)

%

Режа

Тушум

Фарқи (+,-)

%

1

22,2

23,6

1,4

106,3

23,2

23,6

0,442

101,9

 

 

 

 

 

7. КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ:

 

Кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари сони*)     

(деҳқон ва фермер хўжаликларсиз )                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2018 йил холатига

 

Шаҳар ва туманлар номи

Рўйхатдан ўтган

Фаолият кўрсатаётган

Фаолият кўрсатмаётган

Ташкил этилган

Тугатилган

 

01.12.2017 й.

01.12.2018 й.

01.12.2017 й.

01.12.2018 й.

01.12.2017 й.

01.12.2018 й.

2017 й                                      январь-          ноябрь

2018 й         январь-ноябрь

2017 й                                      январь-          ноябрь

2018 й         январь-ноябрь

 

сони

%

%

сони

%

%

 

 

7

Каттақўрғон  тумани

716

868

656

835

60

91,6

8,4

33

96,2

3,8

120

181

98

60

 

 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

192

225

182

219

10

94,8

5,2

6

97,3

2,7

53

36

21

7

 

 

Саноат

111

157

102

149

9

91,9

8,1

8

94,9

5,1

21

43

14

7

 

 

Қурилиш

74

90

66

86

8

89,2

10,8

4

95,6

4,4

17

22

11

7

 

 

Савдо

207

233

183

224

24

88,4

11,6

9

96,1

3,9

12

42

38

23

 

 

Ташиш ва сақлаш

25

29

23

29

2

92,0

8,0

0

100,0

0,0

0

6

1

0

 

 

Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

24

53

22

52

2

91,7

8,3

1

98,1

1,9

11

26

3

1

 

 

Ахборот ва алоқа

4

6

3

6

1

75,0

25,0

0

100,0

0,0

0

1

0

0

 

 

Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

5

8

5

8

0

100,0

0,0

0

100,0

0,0

0

2

1

0

 

 

бошка сохаларда

74

67

70

62

4

94,6

5,4

5

92,5

7,5

6

3

9

15

 

                                     

2018 йил давомида 155 та тадбиркорлик субъектларига муаммоли масалаларига амалий ёрдам берилган. Жумладан,

124та тадбиркорлик субъектларига 30.6 млрд. сўм кредит,31 та тадбиркорлик субъектларига 6.9 гектар ер майдони ажратилди.

Бугунги кунга келиб, уларнинг сони 868 тага етди.

Камчиликлар:

2018 йилдавомида 60 та тадбиркоркорлик субъектлари тугатилган, 868 та кичик бизнес субъектларининг
33 таси
(3.8 фоизи) фаолият кўрсатмаяпти.

 

8. АҲОЛИНИ ТАДБИРКОРЛИККА ЖАЛБ ЭТИШ БЎЙИЧА:

 

Аҳолини тадбиркорликга жалб этиш мақсадида тижорат банклари томонидан жами 71 млрд.108 млн. сўмлик кредитлар ажратилди.

(ЖумладанЎзбекистон Республикаси Президентининг 3777-сонли қарори бўйича 193 та фуқароларга ва тадбиркорлик субъектларига 5млрд712млнсўм, 3680-сонли қарор бўйича 75 та фуқароларга ва тадбиркорлик субъектларига 1 млрд
024 млн
сўм ҳамда тижорат банклари томонидан бошқа йўналишларга 64 млрд
374 млн
сўм)

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7-июндаги “Ҳар бир оила-тадбиркор” дастурини амалга ошириш бўйича

Жами

Қорамолчилик

Қўйчилик

 Эчкичилик

Паррандачилик

Боғдорчилик

Асаларичилик

Иссиқхона

бошқалар

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

193

5713.4

-

-

9

240

-

-

70

1705.5

-

-

-

-

64

1584

50

2183.9

Агро банк

Жами

Қорамолчилик

Қўйчилик

 Эчкичилик

Паррандачилик

Боғдорчилик

Асаларичилик

Иссиқхона

бошқалар

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

124

3283.4

-

-

9

240

-

-

58

1437.5

-

-

-

-

24

559

33

1046.9

Халқ банк

Жами

Қорамолчилик

Қўйчилик

 Эчкичилик

Паррандачилик

Боғдорчилик

Асаларичилик

Иссиқхона

бошқалар

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

69

2430

-

-

-

-

-

-

12

268

-

-

-

-

40

1025

17

1137

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 26-апрелдаги “Фермер, деҳқон хўжалтиклари ва томорқа ер эгалари фааолиятини янада ривожлантириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисидаги” дастурини амалга ошириш тўғрисида

МАЪЛУМОТ

 

Жами

Қорамолчилик

Қўйчилик

 Эчкичилик

Паррандачилик

Боғдорчилик

Асаларичилик

Иссиқхона

бошқалар

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

75

1024.5

-

-

20

341

-

-

19

187

2

40

4

55

28

354.5

1

27

 

2018 йилда Тумандаги Тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар туғрисида

МАЪЛУМОТ

 

Жами

Қишлоқ хужалиги

Юридик шахслар (Тижорат)

Жисмоний шахслар

Корпаратив мижозлар

Бошқалар

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

1546

64374,7

-

-

37

11688,4

980

11635,2

1

223,3

2

35,7

Агро банк

Жами

Қишлоқ хужалиги

Юридик шахслар (Тижорат)

Жисмоний шахслар

Корпаратив мижозлар

Бошқалар

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

1252

48507.5

526

40792.1

14

2044.4

711

5447.7

1

223.3

-

-

Халқ банк

Жами

Қишлоқ хужалиги

Юридик шахслар (Тижорат)

Жисмоний шахслар

Корпаратив мижозлар

Бошқалар

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

сони

млн.

сўмда

294

15867.2

-

-

23

9644

269

6187.5

 

 

2

35.7

 

9. ЭКСПОРТ.

 

Йиллик прогноз 11397 минг доллар бўлиб, амалда 9226 минг доллар (81 %)га бажарилди.

 

Туманда 2018 йилнинг январ-декабр ойларида ҳудудий экспорт кўрсаткичларининг бажарилиши

 

31.12.2018 йил ҳолатигаминг доллар

Ҳудудлар номи

ЙИЛЛИК
РЕЖА

шундан
декабрь
ойи учун

ФАКТ
(январь-декабрь)

Шундан декабрь ойи

БАЖАРИЛИШИ
(йиллик графикка нисбатан)

 

 

%

(+/-)

1

Каттақўрғон т.

11397

882

9226

598

81

-2171

 

саноат маҳсулотлари

1692

106

1871

332

111

+179

 

мева-сабзавот маҳсулотлари

9705

776

7355

266

76

-2350

 

 

10. ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ.

2017 йилда хорижий инвестициялар жалб этилмаган. 2018 йилга қиймати 368.5минг долларлик хорижий инвестиция жалб этилилган. 2019-2020 йиллардада жами 220.7 млн. АҚШдоллари миқдорида тўғридан-тўғри хорижий инвестиция жалб қилиш режалаштирилган.

Жумладан, Хитой инвестицияси иштирокида “HENGYUAN CEMENT” ҚК тўғридан-тўғри инвестиция ҳажми 420 млн АҚШ долларини ташкил қилувчи йиллик қуввати 2.4 млн тонна бўлган цемент заводи қурилиши бошланди. Завод қурилишининг биринчи босқичи 2018-2020 йилларда амалга оширилади ва бу босқичда 220 млн АҚШ доллари миқдорида тўғридан-тўғри инвестиция ҳисобига йиллик қуввати 1.2 млн тонна бўлган дастлабки блок ишга туширилади. Иккинчи босқич 2020-2023 йилларда амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб 200 млн АҚШ долларлик тўғридан-тўғри инвестиция киритиш орқали йиллик қуввати 1.2 млн тоннани ташкил этадиган иккинчи блок ишга туширилади. Ушбу лойиҳа тўлиқ амалга оширилиши натижасида жами 600 дан зиёд янги ишчи ўринлари ташкил қилинади.

Бундан ташқари “Stoun holding group” МЧЖ шаклидаги Ўзбекистон-АҚШ қўшма корхонаси ташкил этилди. Натижада 1 млн 120 минг долларлик хорижий инвестициялар ўзлаштирилиб мармар плиталар ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш имконияти вужудга келади.

 

 

 

МАР

Халқаро молия ташкилотлари томонидан2018 йилда туманимиздаги 11 талойиҳага жами 3 млн 109 минг долларлик имтиёзли шартлар асосида кредитлар ажратилди. Бунинг натижасижа туманимизга 7 та чорвачилик фермер хўжаликлари томонидан четдан 550бош зотли қорамоллар келтирилди ҳамда ҳар бирида камида 200 бош қорамолларни сақлаш қувватига эга замонавий типдаги чорва фермалари ташкил этилди. “Файз баширбек юксалиш” МЧЖ томонидан 150 минг долларлик қуруқ мевани қайта ишлаш ускунаси олиб келинди. 3 та корхонага 2 млн 280 минг доллар миқдорида кредитлар ажратилиши натижасида Корея ва Хитой давлатининг 6 гектарликзамонавий иссиқхоналари қурилиши бошланган бўлиб жорий йилнинг 3-чорагида ишга туширилади. “Отажон ширинликлари” ХК томонидан бир кунда 10 тонна сутни қайта ишловчи 9 хил турдаги сут маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи 200 минг долларлик Хитой давлатнинг замонавий ускунаси келтирилмоқда.

Ушбу йўналишда 2019 йилда амалга оширилиши белгиланган 14 та лойиҳа шакллантирилган бўлиб, лойиҳаларнинг умумий қиймати 13 млн. 470 минг долларни ташкил этади. Шундан 10 млн. 720 минг доллар халқаро молия ташкилотлари кредитларини ўзлаштириш кўзда тутилган. Натижада 109 нафар янги иш ўринлари яратилади. Жумладан, умумий майдони
8 гектар бўлган 4 та замонавий замонавий иссиқхона – кредит миқдори 3 млн. 900 минг доллар, жами 700 бош қорамол парвариш қилишга мўлжалланган 3 та чорвачилик хўжалиги – кредит миқдори 2 млн.110 минг доллар, умумий сиғими
10 500 тонна бўлган 4 та музлаткичли омборхона – кредит миқдори 3 млн. 500 минг доллар, 700 тонна сутни қайта ишлаш қувватига эга 1 та қайта ишлаш корхонаси – кредит миқдори 110 минг доллар, 80 гектар майдонда интенсив боғ ташкил этиш – кредит миқдори 1 млн. доллар бўлган лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИДА:

         Туманнинг жами ер майдони 139.2 минг гектарни ташкил этади, шу жумладан экин ерлар 44.1 минг гектар (шундан, суғориладиган ерлар 25,4 минг гектар), лалмикор ерлар 18,6 минг гектар, кўп йиллик дарахтзорлар 3,1 минг гектар, бўз ерлар 2.9 минг гектар, яйловлар 49.8 минг гектар, томорқа ерлари 8.1 минг гектар, мелиоратив ерлар 0.6 минг гектар, ўрмонзорлар 1,0 минг гектар, бошқа ерлар 29.5 минг гектарни ташкил этади.

 

Туманда мавжуд ер майдонларининг 2019 йил 1 январ холатидаги

ЭКСПЛИКАЦИЯСИ

Жами ер майдони

Экин ерлар

Куп йиллик дарахтзорлар

Буз ерлар

Яйловлар

Кишлок хужалиги ер турларининг жами

Томорка ерлари

Мелиоратив ерлар

Ўрмонзор

шундан терак

Бошка ерлар

 

Жами

шу жумладан

Жами

шу жумладан

 

Сугориладиган

Лалми

Боглар

Узумзорлар

Тутзорлар

Мевали кучатзорлар ва бошка дарахтзорлар

Хўжаликлар сони

Ер майдони

 
 

139 263

44 134

25 448

18 686

3 095

966

1 630

476

23

2 887

49 865

99 981

45 455

8 098

650

984

300

29 550

 

 

Фермер хўжаликларининг ихтисослиги бўйича бугунги кунда 1684 та фермер хўжаликлари фаолият кўрсатмоқда. Шундан, 385 таси пахта-ғаллачилик, 6 таси сабзавот-полизчилик, 799таси боғдорчилик-узумчилик, 74 таси чорвачилик, 67 та балиқчилик, 328 таси ғаллачилик, 92 таси бошқа йўналишдаги фермер хўжаликлари ҳисобланади

 

Мавжуд фермер хўжаликларининг ихтисослиги бўйича маълумот

 

Жами фермер хўжаликлари сони

 

шу жумладан: ихтисослиги бўйича

Ўртача бир ф/х майдони, гектар

Пахта-ғаллачилик

Сабзавот-полизчилик

Сабзавот-ғаллачилик

Боғдорчилик-узумчилик

Чорвачилик

 

Балиқчилик

Ғаллачилик

Бошқалар

1684

385

6

-

799

74

67

328

92

36,0

                     

 

Пахтачилик соҳасида12.1 минг гектар майдонга 416 та фермер хўжаликлари томонидан ғўза парвариш қилиниб, давлатга пахта топшириш режаси 30 877 тонна бўлиб, амалда жами 21.1 минг тонна пахта хом-ашёсини етказиб берилди.

Туманда 2018 йил пахта хом-ашёси етиштиришдан олинган даромад ва харажатлар тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Жами экин майдони, га

Хосил-  дорлик, ц/га

Ялпи хосил,
тн.

Жами харажатлар, млн.сўм

Жами даромад, млн.сўм

Фойда, (+,-), млн.сўм

Рента-беллик даражаси,
%

1 гектар пахта майдони учун

1 тонна пахта хом-ашёси етиштириш учун

 

Жами харажат, минг.сўм

Жами даромад, минг.сўм

ўртача сотиш бахоси, минг.сўм

махсулот таннархи, минг.сўм

 
 
 

12187

17.3

21054

50 200

70502

7942

12.7

3 438

5 785

3349

1 976

 

 

Жорий йил ғалла ҳосили учун жами 9,1  минг гектар майдонларга 373 та фермер хўжаликлар томонидан ғалла экилди.

 

2018 йилда давлатга шартномавий ғалла сотиш режаси 26.9 минг тонна белгиланган бўлиб, амалда жами 27.1 минг тонна (100.1%), дон топширилди.

Ғалладан олинган ялпи ҳосил 27.1 минг тонна бўлиб, ўртача бир гектар сувли майдондан 32.4 центнердан ҳосил олишга эришилди. Фермер хўжаликлари томонидан 19.7 млрд.сўм даромад қилинди, соф фойда 3.2 млрд. сўмга етиб, рентабеллик даражаси 19.5 %га тенг бўлди.

 

Туман бўйича 2018 йилда ҒАЛЛА етиштиришдан олинган даромад ва харажатлар тўғрисида

МАЪЛУМО.Т

Жами экин майдони, минг га

Ҳосил-дорлик, ц/га

Ялпи ҳосил, минг тонна

Давлатга сотиш, тонна

Жами харажат, млн.сўм

Жами даромад, млн.сўм

фойда, (+,-) млн.сўм

Рента-беллик даражаси, %

1 гектар ерга, минг сўм

1 тонна маҳсулот, минг сўм

 
 

Шартно-мавий режа

Ҳақи-қатда

Бажари-лиши, %

жами харажат

жами даромад

ўртача сотиш баҳоси

маҳсулот  таннархи

 
 
 

9076

32.5

27093

26993

27013

101.1

7 800

19 738

3 218

19.5

1 980

2 366

729

610

 

 

Пилла етиштириш режаси 274,2 тоннабелгиланган, амалда 274,5 тонна пилла топширилиб, режа 100,1%га бажарилди. Фермер хўжаликлари томонидан 6,7 млрд. сўм даромад қилинди, соф фойда 442,6 млн. сўм, рентабеллик 7%га тенг бўлди.

 

Туманда 2018 йил ҳосилидан пилла хом ашёсидан олинган даромад ва харажатлар  тўғрисида

МАЪЛУМОТ

 

ПИЛЛА етказиб бериш бўйича тузилган шартномалар 

Ҳақиқатда харид қилинди

%

Жами харажат, млн.сўм

Жами даромад, млн.сўм

фойда,

(+,-)

млн. сўм

Рента-беллик даражаси, %

1 тонна маҳсулот,
минг сўм

 
 

сони

тонна

сони

тонна

ўртача сотиш баҳоси

маҳсулот  таннархи

 

567

274,5

567

274,9

100,1

6322,7

6765,3

442,6

7

24610

23000

 

 

 

Барча тоифадаги хўжаликларда мева-сабзавот ишлаб чиқариш тўғрисида маълумот

 

Туман номи

Сабзавот, тонна

Картошка, тонна

Полиз, тонна

Мева, тонна

Узум, тонна

2017 йил

2018 йил

2017 йилга нисбатан, %

2017 йил

2018 йил

2017 йилга нисбатан, %

2017 йил

2018 йил

2017 йилга нисбатан, %

2017 йил

2018 йил

2017 йилга нисбатан, %

2017 йил

2018 йил

2017 йилга нисбатан, %

Каттақўрғон

98241

105620

107.5

31324

32592

104

15026

16320

108.6

23644

25037

105.9

28019

29139

104

 

 

Боғ-ток ва интинсив боғзорларни барпо этишда 384.4 гектар боғ майдони мавжуд бўлиб, шундан 110 гектари ҳосилли, 274.4 гектари ёш боғлар ҳисобланади.

 

 

 

 

 

 

 

Туманда 2008-2016 йилларда барпо этилган ярим пакана (интенсив) мевали боғлар тўғрисида

МАЬЛУМОТ

 

Жами барпо этилган интенсив боғ майдони,га

Шу жумладан

Шундан хосилга кирган интенсив боғ майдони,га

олинган хосил тонна

Фермер хўжаликлари сони

2008 йил

2009 йил

2010 йил

2011 йил

2012 йил

2013 йил

2014 йил

2015 йил

2016 йил

2017 йил

2018 йил

388,4

 

 

110

 

 

 

 

25

14

194,4

45

110

4400

25

 

 

 

Чорвачилик соҳасида

 

Туманда 2017 йилда барча тоифадаги хўжаликларда гўшт, сут, тухум, асал ва балиқ маҳсулотлар  ишлаб чиқаришининг кутилиши тўғрисида

МАЪЛУМО Т

 

Гўшт, тонна

Сут, тонна

Тухум, минг дона

Асал, тонна

Балиқ, тонна

2017 йил

2018 йил

2017 йилга нисбатан, %

2017 йил

2018 йил

2017 йилга нисбатан, %

201227 йил

2018 йил

2017 йилга нисбатан, %

2017 йил

2018 йил

2017 йилга нисбатан, %

2017 йил

2018 йил

2017 йилга нисбатан, %

20802

21806

104.8

135868

138227

101.7

47977

72784

151.7

40

57

142.5

490

550

112.2

 

 

Мелиорациятадбирларни амалга оширишда 2018 йилда ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича 2 та лойиҳага асосан 90,3 км узунликдаги мелиоратив объектларни таъмирлаш-тиклаш ва реконструкция қилиш белгиланган, ушбу ишларга жами 2 432 млн. сўм пул маблағлари ажратилган.

1 январ ҳолатига барча 2 та лойиҳада иш бошланиб, 82,4 км узунликдаги коллекторларда таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари бажарилди.Мазкур ишларга 1680 млн. сўм пул маблағлари сарфланди.

Шу жумладан:

 

Мелиоратив объектларни таъмирлаш-тиклаш бўйича:

 

 

 

Суғориладиган ерларнинг  мелиоратив ҳолатини яхшилаш мақсадида  мелиоратив  объектларда амалга оширилаётган таъмирлаш - тиклаш тадбирларининг бажарилиши тўғрисида 2019 йил 1 январь ҳолатига

МАЪЛУМОТ

 

Лойиҳалар номи

2018 йил лимити млн. сўм

2018 йил шартнома режаси

Тасдиқланган график бўйича 01.12.2019йил режаси

07.01.2019 й. ҳолатига амалда

куввати (км)

маблағи млн. сўм

куввати км

қиймати млн. сўм

куввати км

тупроқ иш ҳажми минг м3

%

қиймати  млн.сўм

%

экс.

буль.

Янгидан бошланувчи объектлар

1

Баландравод коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш ишлари

1041,4

83.1

1309,7

83.1

1041,4

76.4

378,7

133,0

85.4

980,0

85.4

2

 Хўжа-қишлоқ коллекторини реконструкция ишлари

1391,8

7.2

1391.8

7.2

1391,0

6.0

28,0

132,0

81.3

700,0

82.7

12. ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА:

Инвестиция дастурига асосан 2018 йилда жами 24 та объектларни қурилиши учун 40.7 млрд. сўм маблағ ажратилиниб барча объектлар тўлиқ фойдаланишга топширилди.

 

Инвестиция дастурига асосанжами 178 та объектларни қурилиши учун 169,8 млрд. сўм маблағ ажратилиши режалаштирилган.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси  Президентининг 2017 йил 7 апрелдаги ПҚ-2873-сонли қарорига асосан 2018 йил
Самарқанд вилоятининг Инвестиция дастурига киритилган объектлар  тўғрисида

МАЪЛУМОТ

 

Тармоқ номи ва қурилиш тури

Объектларсони

Тендер суммаси(млн.сум)

Бажарилган ҚМИ

млн.сум

%

2

3

4

7

8

Жами туман бўйича

24

40714.4

40714.4

100

Реконструкция

19

32087.1

32087.1

100

Капитал таъмирлаш

5

8627.3

8627.3

100

Соғлиқни сақлаш муассасалари

5

7575.9

7575.9

100

Реконструкция

4

7436.6

7436.6

100

Капитал таъмирлаш

1

139.3

139.3

100

Умумтаълим мактаблари

11

17985.2

15562.7

100

Реконструкция

8

11714.3

9291.9

100

Капитал таъмирлаш

3

6270.8

6270.8

100

Мактабгача таълим муассасалари

6

14558.3

14558.3

100

Реконструкция

5

12341

12341.1

100

Капитал таъмирлаш

1

2217.2

2217.2

100

Ичимлик сув  объектлари

1

595.1

595.1

100

 

Шундан, бугунги кунга қадар Самарқанд вилоят Инжиниринг компанияси маблағлари хисобидан молиялаштирилган дастурдаги 24 та объектларнинг барчаси фойдаланишга топширилди. Марказий шифохонанинг терапия ва болалар бўлими дастур асосида Кадан қўрғончасида 4.5 млрд. сўмга қурилган янги бинога кўчирилди. Туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Каттаминг ҚОПда 1.5 млрд. сўмлик, Мойбулоқ ҚОПда 1.4 млрд. сўмлик янги бино қурилиб ишга тушурилди. Сув ховузи ҚОПга қарашли Қоракўлча ПАП да 139 млн. сўмлик жорий таъмирлаш ишлари якунланди.

Инвестиция дастуридан ташқари бюджет ҳисобидан Зарафшон ҚВПда 350 млн. сўмлик жорий таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда. Чуянчи ҚВП да 24 млн. сўмлик, Ойжон ҚВПда 61 млн. сўмлик иссиқлик тизими қайтадан таъмирланди. Сув ховузи ҚОПда 45 млн. сўмлик, Янгиқўрғонча ҚВПда 32 млн. сўмлик, Қирғиз ҚВПда 35 млн. сўмлик,Қорадарё ҚВП да
36 млн. сўмлик сув минораси қурилди. 

 

 

Уй-жойларнинг қурилиши:

2018 йилда4 та массивда умумий қиймати 20.5 млрд. сўмлик 122 та 2 сотихли 3 хонали арзон уй-жойлар, 2 та массивда умумий қиймати 16.1 млрд. сўмлик 16та хонадондан иборат 2 қаватли 8 та уй-жойлар қурилди. Ушбу қурилиш ишларининг жами қиймати 36.6 млрд. сўмни ташкил этди.

Ногирон, меҳнатга лаёқати чекланган ва камтаъминланган фуқароларнинг 4 таси тўлиқ жиҳозланган билан уй-жой билан таъминланди. (Ўз. Р Пр 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3268 сонли қарори). 16 нафар фуқарога уй-жой сотиб олиш учун маҳаллий бюджет ҳисобидан бошланғич бадаллар тўлаб берилди. Шундан 12 нафари хотин-қизларни ташкил этади.

2018 йилда2 қаватли уй-жойларда 6 та ҳожатхона ва4 та болалар майдончалари янгидан қурилиб, тўлиқ фойдаланишга топширилди.

 

Йўл қурилиши:

 

2018 йилда туманда 108.5 км йўл таъмирланган бўлиб, шундан 70 км узунликда асфальт қоплама ишлари бажарилди,
38.5 км шағал-тош ётқизилди. Ушбу ишларни бажаришга 25.8 млрд. сўм маблағ сарфланди.

“Каттақўрғон туман Йўллардан фойдаланиш” ДУКга йўл қурилишида фойдаланиладиган янги замонавий техникалар харид қилинди. 2 та асфальт заводи модернизация ва реконструкция қилиниб, фаолияти қайта тикланди. Инерт материаллар ишлаб чиқарувчи завод қурилди.

 

 

13. КОММУНАЛ СОҲАДА:

 

Электр таъминоти:

 

   Электр таъминоти тизимини яхшилаш бўйича жорий йил давомида 7.8 км паст кучланишли, 8 км юқори кучланиш ҳаво электр тармоқлари реконстукция қилинди, электр таянч устунларнинг 286 дан ортиғи алмаштирилди. 7 дона янги трансфарматорлар ўрнатилди, 76 дона трансфарматор пунктлари мукаммал таъмирланди. Шунингдек,80 та тунги ёритиш чироқлари янги тежамкор лампаларга алмаштирилиб, 113 та худди шундай янги лампалар ўрнатилди.

Ушбу ишлар бажарилиши натижасида туман бўйича 5 та ҳудудда 3774 та хонадонларда электр таъминоти яхшиланди.

Туманда саноатни ривожлантириш ҳамда инвестицион муҳитни яхшилаш мақсадида юқори кучланишли “Оқдарё” ним станциясидаги 6.3мегаваттли трансформатор ўрнига 16 мегаваттли, “Мойбулоқ”нимстанциясидаги6.3мегаваттли трансформатор ўрнига10 мегаваттлитрансформаторлар ўрнатилиб, жами8 млрд. сўмлик лойиҳа амалга оширилди.

Янгиравот МФЙ ҳудудида “Дурбеш”110/10 6300 кВлинимстанциясига қўшимча 10 кВли 5 та ячейка ўрнатилиб,
6 км узунликда электр узатиш тармоғи тортилди.Бунинг натижасида шу ҳудуддаги тадбиркорлик субъектларининг электр энергия таъминоти барқарорлиги таъминланади.

2018 йил давомида туман истеъмолчиларига жами 35.0 млрд. сўмлик электр энергияси етказилиб, амалда 33.9 млрд. сўм ёки жами қарздорликка нисбатан 56.2 фоиз маблағлар ундирилди. Қарздорлик жорий йил 1 январь ҳолатида 26.4 млрд. сўмни ташкил этиб, йил бошига нисбатан 1.1 млрд. сўмга ошган.

 

Табиий газ таъминоти:

 

Туманда табиий газ таъминотини яхшилаш бўйича 2.5 км янги газ қувурлари тортилди, 4.3 км тармоқ таъмирланди,
10 дона янги ГТҚ ўрнатилди ва 458 донаси қайта кўрикдан ўтқазилиб таъмирланди. Қоракулча маҳалласи Худайқулобод қишлоғи газлаштирилди. Натижада, туман бўйича 10 та МФЙдаги 1221 та аҳоли хонадонларида табиий газ таъминоти яхшиланди. Ҳозирги кунда табиий газ етказиб бериладиган хонадонлар сони 11232 тага етди.

Бугунги кунда туманда суюлтирилган газ етказиб бериладиган хонадонлар сони 28 771та бўлиб, жорий йилда 2 160 тага кўпайди. Аҳолини сифатли ва узлуксиз суюлтирилган газ билан таъминлаш мақсадида қўшимча равишда 1 847 дона маиший газ баллонлари аҳолига тарқатилди,3 донаавтомашинабилан таъминланди.Суюлтирилган газдан фойдаланадиган абонементлар сони 2017 йилда 34083 тани ташкил этган бўлса, 2018 йилда 35880 тага етди.

Тумандаги 46 757та хонадонга (38 та МФЙ тўлиқ, 12 таМФЙ қисман) табиий газ етказиб бериш имконияти йўқ.

Табиий газ етказиб берилмайдиган 46 757 та хонадонларни қиш мавсумини беталофат ўтказиш учун аҳоли ва газ идорасида жами 41 300та (39033 та газ идорасиники, 2267 та фуқароларнинг шахсий) табиий газ баллонлари мавжуд, йил бошидан жами 1847 дона суюлтирилган газ баллонлари тумангаз филиали томонидан аҳолига етказиб берилган.

Бир ойда ўртача 450-470 тонна суюлтирилган газ лимити ажратилиб, битта хонадонга 1 ойда бир маротаба алмаштириб берилмоқда, агар 950 тонна лимит ажратилиб, техника билан таъминланса бир ойда 2 маротаба алмаштириш имконияти бўлади. Маҳалла фуқаролари томонидан 1000 донадан қўшимча суюлтирилган газ баллонга талабнома берилган.

   2018 йилда туман истеъмолчиларига жами 23.7 млрд.сўмлик табиий газ етказилиб, амалда 21.1 млрд. сўм ёки 63.2 фоиз маблағлар ундирилди. Қарздорлик жорий йил 1 январь ҳолатида 12.3 млрд. сўмни ташкил этиб, келиб йил бошига нисбатан
2.6 млрд.сўмга ошган.

 

   Ичимлик суви таъминоти

 

Туман ҳокимлиги аралашуви билан “Сув оқова” ташкилоти фаолияти йўлга қўйилди. Мавжуд 0.7 км ичимлик суви каналлари ва 11 дона сув насослари таъмирланди. 7.4 км янги сув қувурлари ўтқазилди. 8 та янги сув иншоатлари қурилди.

Бундан ташқари “Сувоқова” ДУК га ҳудудидаги 3 та сув насослари ва сув чиқарувчи
136 метр Д-159 мм ли трубалар алмаштирилди. Агрегатлар жойлашган бино капитал таъмирланди.

Бугунги кунда туманда 21 та ҳудудда 1150 та хонадон марказлашган ичимлик суви билан таъминланган.

Телефон ва интернет алоқаси сифатини яхшилаш мақсадида 1 та янгиАТС қурилди, 9 км оптик толали тармоқ тортилди, 16 км тармоқ жорий таъмирланди.

 

Куз-қиш мавсумига тайёргарлик:

 

Cамарқанд вилоят ҳокимининг 2018 йил 21 июндаги 485-Қ-сонли “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 июндаги ПҚ–3849-сонли “Республика иқтисодиёти тармоқлари ва ижтимоий соҳаларини 2018/2019 йиллар куз-қиш даврида барқарор ишлашга комплекс тайёрлашни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қарори ижросини таъминлаш ва туман иқтисодиёт тармоклари корхона ва муассасаларини 2018/2019  йил куз-қиш даврида барқарор ишлашга тайёрлашни таъминлаш мақсадида туман ҳокимининг 2018 йил14 августдаги 1487-Қ-сонли қарори қабул қилинди.  

Ҳозирги кунда туманда жами 208 та ижтимоий соҳа объектлари, шу жумладан 12 та касб-ҳунар коллежлари, 102 та умумтаълим мактаблари, 58 та болалар боғчалари, 1 та касалхона, 3 та оилавий поликлиника, 1 та кўп тармоқли марказий поликлиника, 9 та ҳудудий поликлиника, 13 та тез тиббий ёрдам шоҳобчаси, 9 та қишлоқ врачлик пунктлари фаолият кўрсатмоқда.

Ижтимоий соҳа объектларини қиш мавсумида беталофат ўтказиш мақсадида халқ таълими муассасаларига 1861 тонна (552 тонна кўмир, 1309 тонна брикет), мактабгача таълим муассасаларида 358 тонна (166 тонна кўмир, 192 тонна брикет), соғлиқни сақлаш муассасаларига 138 тонна(69 тонна кўмир, 69 тонна брикет), касб-ҳунар коллежларига 355 тонна (95 тонна кўмир, 260 тонна брикет) маҳсулотлари билан таъминлаш белгиланган бўлиб, ҳозирги кунгача 2712 тонна (100 %) (882 тонна кўмир, 1830 тонна брикет)  келтирилган.

Бундан ташқари манзилли дастур асосида реконструкция ва капитал таъмирлаш ишлари олиб борилаётган 5 та соғлиқни сақлаш муассасалари, 11 та умумтаълим мактаби ва 7 та мактабгача таълим муассасаларида лойиҳа бўйича тўлиқ яъни 48 тадан ортиқ янги энергия тежайдиган қозонлар ўрнатилиши эвазига таълим муассасаларида муқобил ёқилғи турларидан (кўмир, брикет, ўтин) фойдаланиб иситиш имконияти ортади.

Барча ижтимоий соҳа объектларида синган дераза ойналарини алмаштириш, эшикларнинг маҳкам ёпилишини таъминлаш чоралари кўрилди.

Мактабгача таълим муасасаларнинг 58 тадан 41 та мактабгача таълим муассасаси кўмир ёқилғиси билан иситилади. Газ босими паст бўлган 8 та мактабгача таълим муассасалари қўшимча кўмир тақсимланади. Шунингдек, 2018 йилда 7 та таълим муассасаларидаги маънан эскирган қозонлар янги энерготежамкор қозонларга алмаштирилиб, қозонхоналар таъмирланди.

Соғлиқни сақлаштизимидагиКаттақўрғон туман тиббиёт бирлашмасининг ҚВП ва ҚОПлари жами 117 тонна
2018-2019 йил куз-қиш мавсуми учун кўмир билан таъминланди, таъбиий газ мавжуд худудлардаги қозонхоналар таъмирланиб, ишга тушурилди. Туман тиббиёт бирлашмасидаги18 та, бирлашмага қарашли бошқа муассасалардаги 23 дона қозон ва қозонхоналар таъмирланди.Туман тиббиёт бирлашмаси Кадан қўрғонидаги бўлимларининг барча қозонлар юқори босимда ювилиб, иситиш тизими тармоқлари кирувчи ва чиқувчи трубалари изоляция қилинди.

2018/2019 йил куз-қиш мавсумини беталофат ўтказиш учун туман аҳолисига ажратилган 5900 тонна (2700 тонна кўмир ва 3200 тонна брикет) ўртача битта хонадонга 126 кгдан тўғри келмоқда. Ушбу ажратилган лимит камлиги инобатга олиб ва аҳолининг эҳтиёжидан келиб чиқиб вилоят ҳокимлигига яна қўшимча 10000 тонна кўмирга талаб борлиги тўғрисида таклиф киритилди.  

АТБ “Агробанк” Пайшанба филиалининг1 млрд. 982 млн. сўм миқдоридаги кредит маблағлари ҳисобидан тумандаги
8 та 2 қаватли уй-жойлар тўлиқ таъмирлаш ишлари якунланди (том қисми алмаштирилди, фасад қисми таъмирланди, чиқиндихона қурилди, кириш эшиклари темир эшикларга алмаштирилди, электрошитлар таъмирланди, йўлаклар ва йўллар бетонланди ва ободонлаштирилди). Жумладан, 17 та том алмаштириш ишлари тугатилиб, кириш йўлаги таъмирланган ва 14 та темир эшиклар ўрнатилди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ИЖТИМОИЙ СОҲАДА:

Ёшлар сиёсати бўйича:

Бугунги кунда туманда 30 ёшгача бўлган ёшларнинг сони 160.1минг нафарни ташкил қилади.

Ёшларнинг 1284 нафари олий таълим, 3040 нафари ўрта махсус, касб-ҳунар таълими, 48.2 минг нафари халқ таълими муассасаларида таҳсил оладилар, 6.2 минг нафари уюшмаган ёшлар ҳисобланади.

Туманда 4201 та ёш оилалар, 801 нафар ёш тадбиркорлар ва 149 нафар ёш фермерлар истиқомат қиладилар.

2018 йилда 48194 нафар ёшларнинг уйларига кириб, уларнинг яшаш шароитлар ўрганилди ва улар ўртасида ижтимоий сўровнома ўтказилди.

Ўтказилган сўровномалар натижасида ёшлар ўртасида 3394 та муаммолар аниқланди ва уларни ҳал қилиш бўйича манзилли чора-тадбирлар белгиланди.

Уюшмаган ёшларнинг бандлигини таъминлаш мақсадида туманда ўтказилган 7 та меҳнат ярмаркаларида 208 нафар ёшларнинг бандлиги таъминланди.

 

Соғлиқни сақлаш тизимида:

Бирламчи тиббий санитария ёрдами сифати ва ҳолати тўғрисида:

Туман тиббиёт бирлашмасини қарашли соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи тиббий санитария ёрдами 1 та Марказий поликлиника,3 та ҚОП, 9 та ҚВП, 5 та уй-жой, 13 та тез тиббий ёрдам шахобчалари фаолияти йўлга қўйилган.

Тумандаги мавжуд 3 та ҚВПлар мақбуллаштирилиб, 9 та қишлоқ оилавий поликлиникалари ва 9 та ҚВП фаолияти йўлга қўйилди. Тумандаги 261.4 минг нафар аҳолига жами 321 нафар патронаж ҳамширалар тиббий хизмат кўрсатиб келмоқда.

Шошилинч ва биринчи тез тиббий ёрдам хизмати ишининг самарадорлиги ҳолати тўғрисида:

Туман тиббиёт бирлашмасида 1 та шошилинч тиббий ёрдам бўлими, 1 та тез тиббий ёрдам бўлими ва 13татез тиббий ёрдам шаҳобчалари мавжуд.

Мавжуд шаҳобчаларнинг якка тартибдаги сув қудуғи орқали ичимлик суви билан таъминланган. 6 та шаҳобча табиий газ, 7 та шаҳобча кўмир билан иситилади.

Туман бўйича 17 та тез тиббий ёрдам бригадалари фаолият кўрсатмоқда. Шундан9 таси врачлик ва 7 таси фельдшерлик бригадаларидир.Уларнинг барчаси врачлар билан таъминланган.Ушбу бригадаларда 29 нафаролий маълумотли врачлар ва88 нафар ўрта тиббиёт ходимлар фаолият кўрсатмоқда. Транспорт таъминоти 100 %га етказилган.

Барча бригадалар марказлаштирилган тартибда36 турдаги дори-дармонлар билан таъминланган. Ўртача битта чақириқга1814 сўмдан маблағ сарфланган. (2017 йилда 1234 сўм бўлган).

 

Оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, аҳолини репродуктив саломатлиги масалалари тўғрисида:

2018 йилда туманда 5546 (2017 йилда 5124 нафар)чақалоқлар тирик туғилган.30 нафар(2017 йилда 32 нафар) гўдаклар ўлими, 1 нафар оналар ўлими қайд этилган. 8 нафар туғма нуқсон билан туғилган болалар сони қайд этилган бўлиб, ушбу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан ошмаган.

Мактабгача таълим тизими бўйича:

Каттақўрғон туман мактабгача таълим бўлими тасарруфида 2018 йил 1 январь ҳолатига 44 таМТМлар фаолият кўрсатган бўлиб уларда 196 та гуруҳ ва 9 та кун қисқа муддатли гурухларда 4 273 нафар тарбияланувчилар қамраб олинган.

2018 йил 31 декабр ҳолатида 58 та МТМларда 291 та гуруҳ (248 та куни узайтирилган гуруҳ ва 43 та қисқа  муддатли) ларда 5 532нафар тарбияланувчилар қамраб олинган. 2018 йил январь-декабрь ойларида 1 259 нафар болалар МТМларга жалб қилинди. МТМларда бугунги кунда 377 нафар педагог ходим фаолият кўрсатмоқда. Улардан 62 нафариолий,315 нафари ўрта махсус маълумотга эга ходимлардир.

 

Ижтимоий қўллаб-қувватлаш:

2018 йилда25 нафар фуқароларнинг уй-жойларини таъмирлаш мақсадида 14 млн. сўмдан ажратилди, 6 нафарининг уй-жойлари капитал таъмирлаб берилди. 70 нафар фуқаролар маиший техника билан таъминлаш учун рўйхатга қўйилди,
70 нафар фуқароларга газ баллон ва газ плиталари етказиб берилди, 119 нафарига ногиронлик аравачаси тарқатилди, 6 нафартиббий ёрдамга муҳтож фуқароларга 4 млн. сўмдан маблағлар ажратилди. 2 нафар беморга жами 21 млн. сўм жарроҳлик амалиётига ҳомийлик қилинди. 27 нафарига даволаниш учун йўлланма (ордер) берилди.

 

15. ЖИНОЯТЧИЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ БОРАСИДА:

 

Туманда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва ҳокимият органлари ҳамда бошқа мутасадди идоралар томонидан жиноятчиликка қарши курашиш, унинг олдини олиш борасида амалга оширилган ишлар натижада, 2018 йилда жиноятчилик2017 йилга нисбатан43 тага (274-231) ёки 15,69 %га,жиноят қидирув йўналишидаги жиноятлар 45 тага (183-138) ёки 24,59 %гакамайган.Шунингдек, жиноят турларидан қасддан баданга оғир тан жароҳати етказиш, номусга тегиш,  талончилик, ўғирлик, фирибгарлик, безорилик каби оғир жиноятлар, шунингдек, маст ҳолатда, муқаддам судланган шахслар, аёллар ҳамда гуруҳлар томонидан содир этилган жиноятларни сезиларли даражада камайган. Жумладан, фирибгарлик (28-28) ёки ўтган давр ҳолатига тенг, ўғирлик 40 тага (59-19) ёки 67,8 %га, қасддан баданга ўртача оғир тан жароҳати етказиш 5 тага (10-5) ёки
50 %га
, безорилик 1 тага (6-5) ёки 16,7 %га, талончилик 3 тага (4-1) ёки 75 %га,одам ўлими билан боғлиқ ЙТХ жиноятлари
2 тага (19-17) ёки 10,53 %га камайишига эришилган.

2018 йил давомида 69 та маҳаллаларнинг 21 тасида (30,4%) умуман жиноят содир этилишига йўл қўйилмади,
28 тасида (40,6%)жиноят суръати камайди, 17 тасида (24,6%) жиноятлар содир этилиши барқарор сақланди,
3 тасида (4,3%) жиноят суръати ошишига йўл қуйилди

Хотин-қизлар ўртасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш борасида олиб борилган профилактик ишлар натижасида, улар томонидан содир этилган  жиноятлар 1 тага (18-17) ёки 5,56 фоизга камайган. Лекин, туман худудида босқинчилик жинояти 2 тага (1-3) ёки 66,6 %га,иқтисодий соҳадаги жиноятлар 13 тага (34-47) ёки 38,3 %гаошган.

 

 

 

2019 йилда Каттақўрғон туманида амалга ошириладиган чора тадбирлар

Сизнинг 27 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномасидан келиб чиқган ҳолда  ва бугунги учрашувда берилган топшириғингизга келиб чиқиб, 2019 йилда амалга ошириладиган устувор вазифлар бўйича ва қўйидаги

ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ белгилаб олдик

Жумладан

 

Функционал вазифа номи

Амалга ошириладиган ишлар

Муддати

Кутилаётган ёки эршиладиган натижа

1

Туманда иқтисодиёт соҳасига оид реал ҳолатини ўрганиш, норасмий иқтисодий фаолият билан шуғилланувчиларни аниқлаш, туманни ривожлантиришнинг устувор йўналишини белгилаш

Хар бир маҳалла кесимида аҳоли дарормадлари манбасини аниқлаш ва ноқонуний фаолият билан шуғилланувчиларни қонуний фаолиятга йўналтириш

Йил давомида

Туманнинг яширин иқтисодиётини аниқ ҳолати бўйича маълумотга эга бўлиш

2

Макроиқтисодий барқарорликни ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлаш

Иқтисодиёт соҳасида статистик ҳисоботларни тўғри юритилиши, иқтисодиёт ривожига жиддий туртки берадиган соҳаларни ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш

Йил давомида

Ялпи ички маҳсулотни холисона баҳолашга эришилади. Иқтисодиётнинг етакчи соҳаларида юқори қийматга эга маҳсулотлар яратилади.

3

2019 йилдан бошлаб жорий этилаётган янги солиқ концепциясининг энг асосий ғоясини солиқ тўловчиларга етказилишини таъминлаш

Тадбиркорлар ўртасида семинарлар, давра суҳбатлари, ижтимоий тармоқлар орқали тарғибот ишлари (телеграм орқали тадбиркорлар гуруҳи ва bot ташкил қилиш (#business Kattakurghan)), оммавий ахборот воситалари орқали кенг ёритиш

Йил давомида

Тадбиркорлик фаолиятини легаллаштириш, солиқ даромадлари базасини кенгайтириш, қўшимча иш ўринлари яратилади.

4

Қўшимча имконият ва манбалар ҳисобидан бюджет даромадларини кўпайтириш, шу орқали кутилаётган дефицитни камайтириш юзасидан аниқ чоралар кўриш

Солиқ солинадиган базани кенгайтириш бўйича манбалар аниқланади, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар ҳисоби ва тушуми тўлиқлигини таъминлаш бўйича таклифлар тайёрланади. Умумбелгиланган солиқ тизимига ўтиш таъминланади.

Ҳар ойда

Бюджетга солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар тушуми ҳажми ортишига эрилишади

5

Аҳоил ер ва мол-мулк солиғини тартибга солиш оқали солиқ даромадларини ошириш

Туман ДСИ, туман ер тузиш ва кўчмас мулк давлат кадатри ва Иқтисодиёт комплекси ходимлари иштирокида ишчи гуруҳлар ташкил этилиб, ҳар бир маҳалла кесимида хонадонма-хонадон хатловдан ўтказиш, бунда аҳоли хонадонинг ер майдони, мол-мулкини тўлиқ ўрганиб чиқиш орқали ягона базани яратиш

2019 йил январ-март ойлари

Иш самарадорлигини ошиши эвазига маҳаллий солиқ тушумларини кўпайтиришга эришилади.

6

Бўш турган объектлардан самарали фойдаланиш

Туманда аниқланган бўш турган объектларда тадбиркорлик фаолиятларини йўзлга қўйиш учун аҳолига оммавий аахборот воситаларида, ижтимоий тармоқларда, МФЙлар орқали тарғибот ва ташвиқот ишлари орқали етказиш ва ташаббускор тадбирокрларни аниқлаб истиқболли лойиҳа дасутрларини тузиш

2019 йил

Бўш турган биноларда ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш фаолиятини йўлга қўйиш орқали Тадбиркорлар сонини ошиши, қўшимча иш ўринлари яратилиши, солиқ даромадларини кўпайишига эришилади.

7

Иқтисодиётимиз ривожининг муҳим шарти бўлган фаол инвестиция сиёсатини изчил давом эттириш

Сармоя киритишга интиладиган инвесторлар учун ҳудудлар ва тармоқлар бўйича инвестиция лойиҳаларини пухта шакллантириш

Йил давомида

Янги ишлаб чиқариш қувватлари ишга туширилади, хизмат кўрсатиш сифати яхшиланади, халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш кенгаяди.

8

Ички ва ташқи инвесторларни янада кўпроқ жалб қилиш

Туманимизда Инвесторлар учун яратилаётган шароитларни жозибадорлигини оммавий ахборот воситаларида, телевиденияда, ижтимоий тармоқларда кенг ёритиш, инвестицион таклифларни ишлаб чиқиш, чет эл давлатларига амалий ташрифларни амалга ошириш, чет эл савдо-саноат палаталари билан тизимли алоқалар ўрнатиш, презентацион материаллар тайёрлаш, инвестиция инфратузилмасини яҳшилаш

Йил давомида

Туманининг ички ва ташқи инвестиция сармоясини кўпайтириш, иш ўринлари яратиш, солиқ даромадларини ошириш

9

Иқтисодиётимизни жаҳон бозорига интеграция қилиш ва экспортни қўллаб-қувватлаш

Ички ва ташқи  бозорларда рақобат муҳитини шакллантириш, транспорт-логистика тизимини такомиллаштириш

Йил давомида

Туман белгиланган экспорт прогноз режаси бажарилишига эришилади

10

Ҳудудларни комплекс ривожлантириш тадбирларини изчил давом эттириш

Саноат, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш  соҳаларида 2019 йилда амалга ошириладиган лойиҳалар дастури ишлаб чиқилиб, ижроси таъминланиши назоратга олинади

Мунтазам

Барча йўналишларда 8000 дан ортиқ янги иш ўринлари яратилади

Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш соҳаси

11

Пахта ва ғаллачилик соҳасини ривожлантириш, юқори ҳосилдорликка эришиши

Туманда пахта ва ғалла етиштириш ва қайта ишлаш кластерини ташкил қилиш. Уруғчиликни яҳшилаш ҳамда касалликларга ва иқлим ўзгаришларига чидамли ҳамда юқори ҳосилдор районлашган уруғдан фойдаланиш Босқичма-босқич томчилатиб суғоришга ўтиш

2019-2020 йил

Қўшилган қиймат яратилади. Ҳаражатлар сарфи кескин камаяди. Сув тежалади. Ҳосилдорлик ошади. Янги доимий 640 та иш ўринлари яратилади, қўшимча қиймат яратилади

12

Узумчилик соҳасини ривожлантириш, экспорт ҳажмини ошириш

Узумчилик соҳасини ислоҳ қилиш яъни янги бозорбоп навларни экиш, эскирган ток майдонларини тўлиқ янгилаш ва пайвандлаш, мавжудларига замонавий инновацион ёндашув орқали узумчилик соҳасидаги илғор тажрибаларни кенг жорий этиш, суғориш тизимига алоҳида эътибор қаратиш, био ва кимёвий озуқа ва қарши кураш чораларини қўллашни ташкил этиш ҳамда маҳсулолт сифатини ошириш

2019-2021 йиллар

Қишлоқ хўжалигига замонавий технологияларни киритилади, лалми ердан ва сувдан фойдаланиш самарадорлигини оширилади, пировард харажатлар сарфини камайтириш, маҳсулот сифатини ҳамда ҳажмини ошириш, экспортга маҳсулотлар чиқаришни кенгайтириш ва иш ўринлари яратишга эришилади

13

Узумчилик кластерларини ташкил қилиш

Каттақўрғон маскаси, Мойбулоқ, Андоқ ҳамда Қўшховуз массивларида узум етиштириш ва қайта ишлаш агрофирмаларини ташкил қилиш

2019 йил

14

Интенсив боғдорчиликни ривожлантириш, музлатгич омборхоналар ташкил қилиш

Туманнинг паст рентабелли, табиий суғориш қийин адирлик ва тоғ олди лалми ерларида артизан қудуқлар ташкил этган ҳолда томчилаб суғориш усулида интенсив боғдорчилик соҳасини ривожлантириш. Хорижий кредит линияларини жалб қилиш орқали замонавий музлатгич омборхоналарни ташкил этиш.

2019-йил баҳор ва куз ойларида

Лалми ерлардан фойдаланиш самарадорлиги ошишига эришилинади. Маҳаллий ва ташқи бозор рақобатбардош, арзон ва сифатли мевалар билан таминланади. Экспорт ҳажми ошади.Қайта ишлаш йўлга қўйилади. Янги ишчи ўринлари яратилади.

15

Табиий соғориш қийин бўлган ерларда иссиқхоналар ташкил қилиш орқали иш ўринлари яратиш

Халқаро кредит линиялари маблағлари ҳисобидан тумандан ўтган юқори босимли газ қувурига яқин ҳудудларда камида 20 гектар иссиқхона комплексларини ташкил этиш

2019-йил 3-чорак

Эрдан йилига 3 марта ҳосил олиш имконияти вужудга келади. Йил бўйи бозорларда иссиқхонада этиштирилган маҳсулотлар ҳарид қилиш имконияти. Экспорт ҳажмининг ошишига эришиш.Маҳсулот сифатининг ошиши ҳамда нарҳларнинг барқарорлигига эришиш.

16

Чорвачилик ва паррандачилик соҳасини ривожлантириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш

Халқаро кредит линиялари маблағлари ҳисобидан туманнинг паст рентабелли ва суғориш қийин қийин бўлган ҳудудларида наслли ва маҳсулдор қорамолчилик, паррандачилик, хўжаликларини ташкил қилиш.

2019-йил

Маҳсулдорлик ошишига,  наслли чорва моллари ва паррандалар кўпайишига эришилади ҳамда аҳолининг сут, туҳум, гўшт ва тери маҳсулотларига бўлган талаби арзон ва сифатли маҳсулотлар билан қондирилади

17

Балиқчилик фаолиятини кенг йўлга қўйиш

Дарё ва каналлар ёқасидаги ерларда сунъий сув ҳавзалари ташкил қилиш орқали маҳсулдорлиги юқори, тансиҳ бўлган балиқ турларини кўпайтириш бўйича ташаббускорлар топиш. Балиқ етиштиришда чет эл тажрибасидан жумладан Въетнам тажрибасини қўллаш

2019-йил

Аҳолининг саломатлиги учун зарур бўлган балиқ маҳсулотлари билан таъминланади. Гўшт маҳсулотига бўлган талаб қисқаришига эришилади. Янги иш ўринлари яратилиниб қўшимча солиққа тортиш манбаси яратилади.

18

Асаларичилик фаолиятини жонлантириш

Туманнинг барча ҳудудларида асаларичиликни ривожлантириш. Имтиёзли кредитлар ҳисобига аҳолининг кенг қатлами ва фермер хўжаликларига асалари уялари ва қутиларини ҳарид қилишни ташкил этиш. Асалричилик бўйича услубий қўлланмалар ишлаб чиқиш ва аҳолига етказиш

2019 йил феврал-май ойлари

Аҳолига шифобаҳш асал маҳсулотлари етказилиб, ишлаб чиқарувчилар учун кам харажатли сердаромад соҳага эга бўлади.Янги иш ўринлари яратилади.

19

Пиллачилик маҳсулдорлигини ошириш ва тайёр маҳсулотни экспортга йўналтириш

Туманда пиллачиликни янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар ишлаб чиқиш. Бунда интенсив тут плантацияларини кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратиш. Ва ишлаб чиқарилган пиллани қайта ишлаш бўйича дастгоҳлар келтиришни ташкил этган ҳолда, тайёр маҳсулотга айлантириш бўйича тизимли ишларни амалга ошириш. Маҳсулотларни экспортга чиқариш бўйича янги бозорлар ва йўналишлар топиш

2019 йил

Қўшимча қийматга эга бўлган якуний тайёр маҳсулотни экпорт қилиш орқали валюта тушумини ошириш. Ишчи кучи кўп талаб этиладиган соҳа ривожланади

20

Қишлоқ хўжалигига замонавий технологияларни кенг жорий қилиш

Қишлоқ хўжалигида замонавий, тежамкор техника технологиялардан самарали фойдаланишни ташкил этиш. Бунда хорижнинг юқори унумли Ўзбекистон шароитида синовдан ўтган техникаларни лизинг ҳамда кредитлар жалб қилган ҳолда хўжалик юритувчи субъектларга узоқ муддатли қарз эвазига берилишида амалий ёрдамлар кўрсатиш. Муқобил машина-трактор парклари моддий техника базасини инновацион техникалар билан бойитиш ва малакали кадрларни қайта тайёрлашга йўналтириш.

2019 йил

Қишлоқ хўжалигига замонавий технологияларни киритиш орқали иш самарадорлиги ва сифатга эришилади. Харажатлар сарфи камайишига олиб келинади. Тупроқ унумдорлиги ва релъефига ижобий тасир ўтказиш вужудга келади. Техникаларнинг техник холати барқарорлиги таъминланади. алакали механизаторлар сони ортади.

Саноат соҳасини ривожлантириш бўйича

21

Маҳаллийлаштириш саноатини ривожлантириш

Туманга импорт қилинаётган маҳсулотларни ўрганган ҳолда импорт ўрнини босувчи ишлаб чиқариш мураккаб технологик жараёнларни талаб этмайдиган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш.

Йил давомида

Туманнинг иқтисодий кўрсаткичларида саноат улушини оширилади, нарх-наво барқарорлигини таъминланади, янги иш ўринлари ташкил этилади.

22

Саноатни ривожлантириш орқали иш ўринларини яратиш

Меҳнат ресурсларини кўп талаб этувчи саноат турларини ташкил этиш.

Йил давомида

Доимий иш ўринлари яратилади.

23

Туман саноатини ривожлантириш орқали вилоят кўрсаткичида юқорилаш

Асосий истеъмол товарларини ишлаб чиқарилишини туманнинг ўзида амалга ошириш чораларини кўриш.

Йил давомида

Туманнинг иқтисодий кўрсаткичларида саноат улушини оширилади, нарх-наво барқарорлигини таъминланади, янги иш ўринлари ташкил этилади.

24

Қайта ишлаш орқали қўшимча қийматга эришиш

Туманда мавжуд бўлган минерал ресурсларни қайта ишлаш орқали қўшимча қийматга эришиш

Йил давомида

Янги иш ўринлари яратилади, солиқ даромадлари базаси кенгаяди

25

Туманда табиий ресусрлардан самарали фойдаланиш

Қурилиш материаллари жумладан темир-бетон маҳсулотлари, қум-шағал, гипс ва алебастр, гипсакартон, сандвич ва бетон панеллар, шлака блок каби маҳсулотларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш.

Йил давомида

Арзон ва сифатли қурилиш материаллари ишлаб чиқарилади, иш ўринлари яратилади.

26

Мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлаш орқали иш ўринлари яратиш ҳамда экспортни йўлга қўйиш

Мева-сабзавот маҳсулотларини қайта ишлашни ташкил этиш

2019 йил

Иш ўринлари яратиш, экспорт ҳажмини ошириш

Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш

27

Тадбиркорлар учун "Бизнес маслаҳат маркази" ташкил қилиш

Туманда тадбиркорлик фаолиятини кенгайтириш, мавжуд ички имкониятлардан фойдаланиш орқали саноат тизимини ривожлантириш ҳамда ёшларни тадбиркорлик соҳасига жалб қилиш ва амалий ёрдам кўрсатиш мақсадида "Бизнес маслаҳат маркази" ташкил қилиш ва бунда бизнес режалар, архитектура лойиҳалари, хорижий кредит линияларидан самарали фойдаланиш, тадбиркорлик фаолиятидаги имтиёзлар тўғрисида маслаҳатлар бериш ишларни амалга ошириш.

2019 йил                       январ-март ойлари

Тадбиркорлар сонини ошишига шу орқали иш ўринлари яратилиши, солиқ даромадлари кўпайишига эришилади.

28

Замонавий "Медиа марказ" ташкил қилиш

Замонавий компьютер технологияларидан фойдаланилган ҳолда дизайнерлик ишлари, баннер ва афишалар тайёрлаш, видео-монтаж студиялари ташкил қилиш, фотогалерия студияси очиш, интернет ва мобил алоқа хизматларини жорий қилиш ишларини амалга ошириш 

2019 йил                   январ-май ойлари

Янги иш ўринлари яратиш

 

 

2019 йилда Самарқанд вилояти Каттақўрғон туманини комплекс ривожлантириш

 

1.Ишлаб чиқариш қувватларини яратиш, модернизациялаш, техник ва технологик жиҳатдан янгилаш бўйича амалга ошириладиган инвестиция лойиҳалари бўйича:

  Дастурга асосан 3 та йўналишда умумий қиймати 138 млрд242  млн. сўм маблағ ҳисобига 38 та лойиҳа 725 та янги иш ўринлари яратилиши режалаштирилган.

  Жумладан

Саноат йўналишида умумий қиймати 70.4 млрд. сўм маблағ ҳисобига 10 та лойиха 501 та янги иш ўринлари,

Хизмат кўрсатиш сохасида умумий қиймати 20.8 млрд. сўм маблағ ҳисобига 11 та лойиха 130 та янги иш ўринлари,

Қишлоқ хўжалик йўналишида умумий қиймати 47.0 млрд. сўм маблағ ҳисобига 17 та лойиха 94 та янги иш ўринлари яралади

Бундан ташқари 2020 йилда қиймати 1 трлн 867 млрд 500 млн. сўмлик йирик цемент ишлаб чиқариш лойиҳаси амалга оширилиши белгиланган.Натижада 220 млн.  долларлик тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ўзлаштирилиб 600 дан зиёд янги иш ўринлари яратилинади

2. Йўл-транспорт ва инженер-коммуникация инфратузилмасини модернизация қилиш ва ривожлантириш аҳоли пунктларидаги кўчаларда кенг кўламли ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини ташкиллаштириш ҳамда уларга ёндош ҳудудларни, қабристонларни обод қилиш бўйича чора-тадбирлар бўйича:

Йўл-транспорт инфратузилмаси ривожлантириш бўйича 92 км йўлни таъмирлаш ва бюджет ҳисобидан 20 млрд. сўм;

Электр энергияси таъминотида 9 та лойиҳа 4.5 млрд. сўм;

Газ таъминотини яхшилаш бўйича 5 та лойиҳа 1.6 млрд. сўм;

Сув таъминотини яхшилаш бўйича 8 та лойиҳа 2.4 млрд. сўм

3. Ижтимоий инфратузилмани янада такомиллаштириш, соғлиқни сақлаш муассасалари, мактаб, касб-ҳунар коллежларини янгидан қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ҳамда уларнинг моддий-техник базаларини ривожлантириш бўйича амалга ошириладиган инвестиция лойиҳалари бўйича:

Дастурга асосан умумий қиймати 14.7 млрд. сўм маблағ ҳисобига 9 та лойиха амалга оширилиши режалаштирилган:

Жумладан

Мактабгача таълим муассасалари ва умумтаълим мактаблари бўйича умумий қиймати 5.4 млрд. сўм, 2 та лойиха.

Халқ таълими соҳаси бўйича умумий қиймати 9.3 млрд. сўм, 5 та лойиҳа.

4. Қишлоқ хўжалиги соҳасида туман хусусиятидан келиб чиқиб мавжуд экин ерларидан оқилона фойдаланиш, ирригация-мелиорация тизимини яхшилаш бўйича:

Дастурга асосан умумий қиймати 6.2 млрд. сўм маблағ ҳисобига 6 та лойиха амалга оширилиши режалаштирилган.

2019 йилда Каттақўрғон туманини комплекс ривожлантириш  тадбирлари ва молиялаштириш манбалари

 

(млн сўм)

 

Тадбирлар номи

Лойиҳа сони

Ўзлашти-риладиган маблағ

шу жумладан:

Иш ўрни

 

Республика бюджети
маблағлари

Маҳаллий бюджет
маблағлари

Мақсадли жамғармалар
маблағлари

Хўжалик бошқарув органлари маблағлари

Халқаро молия институтлари маблағлари

Ташаббускорлар
маблағлари

Тижорат банклари кредит маблағлари

 
 

 

Жами

131

227 650.5

 

1 000

46 382.7

6 230.8

 

53 634

78 797

725

 

Иқтисодиётнинг асосий тармоқларида

38

138 242

 

 

 

 

 

53 634

78 797

725

 

1

Саноат соҳасида

10

70 427

 

 

 

 

 

54 045

32 772

501

 

2

Сервис ва хизмат кўрсатиш соҳасида

11

20 871

 

 

 

 

 

9 560

12 503

130

 

3

Қишлоқ хўжалиги соҳасида

17

46 944

 

 

 

 

 

20 069

33 522

94

 

Йўл-транспорт ва муҳандислик коммуникация тизимларини янада ривожлантириш бўйича лойиҳалар

23

32 740.8

 

1000

25510

6230.8

 

 

 

 

 

4

Йўл-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш

92 км

20 000

 

 

20 000

 

 

 

 

 

 

5

Электр энергияси таъминоти тизимини яхшилаш

9

4533.4

 

 

 

4533.4

-

-

-

-

 

6

Газ таъминоти тизимини яхшилаш

5

1647

 

 

 

1647

-

-

-

-

 

7

Ахборот-коммуникация технологияларни ривожлантириш

1

50.4

 

 

 

50.4

-

-

-

-

 

8

Сув таъминоти тизимини яхшилаш

8

2360

 

1000

1360

 

-

-

-

-

 

9

Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш тадбирлари

 

4150

 

 

4150

 

 

 

 

 

 

Ижтимоий соҳа инфратузилмасини янада ривожлантириш бўйича лойиҳалар

7

14 710

 

 

14710

 

 

 

 

 

 

10

Мактабгача таълим муассасалари

2

5 400

 

 

5400

 

 

 

 

 

 

11

Умумтаълим мактаблари муассасалари

5

9 310

 

 

9310

 

 

 

 

 

 

12

Соғлиқни сақлаш соҳаси муассасалари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қишлоқ хўжалиги ер майдонларининг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича лойиҳалар

6

6162.7

 

 

6162.7

 

 

 

 

 

 

13

Ирригация объектларини қуриш ва реконструкция қилиш

5

4682.7

 

 

4682.7

 

 

 

 

 

 

14

Ирригация ва мелиорация объектларини таъмирлаш ва тиклаш

1

1480

 

 

1480

 

 

 

 

 

 
2015-2023 © Каттақўрғон туман ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM